ویژگی های تدریس اثر بخش

ل

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 18:18  توسط مهناز-ر  | 

چهار شنبه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۷ساعت 10:10  توسط مهناز-ر  | 

ب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 8:57  توسط مهناز-ر  | 

1

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 6:44  توسط مهناز-ر  | 

ويژگي هاي مدارس ومراكزآموزشي مطلوب(اثربخش)

 

 

      ازآن جادریک سیستم وبه ویژه سیستم اجتماعی وغیرفیزیکی،اجزاو عناصر باهم ارتباط ووابستگی متقابل وتاثیر و تاثردوجانبه دارند که درمواردی نامحسوس نیز می باشد ، تغيير هر چند اندك دريك بخش ،تغيير درديگرموارد رانيز به دنبال خواهد داشت. پس لازم ومنطقی است که فرصت راازدست نداده به اولويت بندي مسائل ونیازها اقدام نموده ودرصورت امکان به اجراي چندموردبه صورت همزمان نیزبپردازیم.

حال مواردي كه یک مدرسه ومرکزآموزشی مطلوب بايد دراثربخشی خودوتشکیل یک سیستم کارآمد ومنظم ، به آن ها توجه داشته وبه انجام وایجادآن ها اقدام نماید، مطرح می گردد.

1- درتمام دانش آموزان احساس باهوش بودن وداشتن توانائي هاي متعددرا براي رسيدن به مدارج بالاي علمي،تقويت مي كنند.

2- سيستم پاداش وكيفر مطلوب،منظم وبهينه دارند.به عنوان نمونه به معلماني كه طرح درس دارندوآن رابه خوبي به اجرادرمي آورند،پاداش مناسبي داده می شودودانش آموزان نیزموردتشویق قرارمی گیرند. باوجودداشتن برنامه هایی جهت مجازات متخلفان ، بیشتربرروی پاداش کارمی کنند تا کیفر.

3- داراي يك مركز يادگيري است كه به نيازدانش آموزان ومعلمان پاسخ مي دهد. مثل آزمایشگاه ، کارگاه ، لابراتوارزبان،مرکزامکانات دیداری-شنیداری ، مرکزرایانه واینترنت و... .

4- داراي يك كتابخانه با كتاب هاي مناسب است كه به نيازهاي متنوع دانش آموزان پاسخ مي دهد.

5- فعاليت هاي يادگيري وآموزشي طوري طراحي مي شودكه،تمام دانش آموزان خواهان موفقيت باشندوبه كاربيشتر وادارشوند. مثل مسابقات علمي درگروه هاي متنوع ،قوي ،متوسط و…

6- انگيزه هاي دروني وبيروني مورد نيازرادردانش آموزان ومعلمان ايجادوگسترش مي دهند.اعضاي مدرسه به بودن درمدرسه افتخارنموده،احساس لذّت نمايند. يكي ازنشانه هاي علاقمندي به مدرسه گفتگو وصحبت ازروي افتخاروعلاقه درموردمسائل مدرسه دربيرون ازآن است.

7- فراهم كنندة زمينه هاي مساعدبراي مشاركت معلمان ودانش آموزان درموارد مربوط به آنان است.

8- براي ساعات تفريح تجربه هاي لذت بخشي رابراي دانش آموزان ومعلمان فراهم مي كنند.وجودوسايل بازي وسرگرمي موردنيازوفراهم كردن شرايط استفادة بهينه ازآن ها.

9- ارائة آگاهي لازم درموردمسائل آموزشي،آيين نامه ها،مسائل وروابط اجتماعي وقواعداخلاقي و…

10- مديربيشتر واساساً به دنبال انجام وظيفة تصميم گيري است تامشكلات مدرسه و اعضاي آن راكاهش داده ياحل نمايد. 

11- مديربيشترنقش حمايت وپشتيباني كننده رادرموردزيردستان اجرامي كند وكمك كارآنان است ودرحل وكاهش مشكلات ياروياور اعضايش است.

12- مرکزآموزشی محيطي منظم است واعضاي آن با يكديگر هماهنگ هستند.

13- موادووسايل ضروري براي آموزش ويادگيري را تأمين نموده وبه راحتي درمعرض استفاده قرارمي دهند.

14- مديروسايراعضاوكاركنان ارشد،الگوي مناسبي براي زيردستان وحتي اولياي دانش آموزان مي باشند.

15- تلاش درجهت ايجادتحول ونوآوري  دارند.استفاده ازابزارهاي جديد وروش هاي نورامدنظرخویش قرارمی دهند.

16- به دنبال غني تركردن گروه هاي آموزشي وجلسات شوراي معلمان هستند.  

17- درتمامي اعضا انگيزة ی مطالعه وكتاب خواني ايجاد می کنند.

18- هماهنگي اهداف وروش ها وبينش هاي همة دست اندركاران آموزش وپرورش درمدرسه،شرط اساسي موفقيت است.

19- هر فردي به خود وديگران احترام مي گذارد وبه هم اعتماد دارند .مدير سعي مي كند به زير دستان خود احترام بگذارد.

20- به احساسات و رفاه هر فردي توجه كافي معطوف و مبذول مي شود.زمينه اي فراهم مي كند تا دانش آموزان بدانند براي آنها ارزش قائلند و به آنها علاقه مندند.

21- هر عضو محيط آموزشي به محيط و گروه خود احساس تعلق و پيوستگي مي نمايد.

22- فعاليت ها و برنامه ها با نيازهاي يادگيرندگان متناسب است.توجه به علائق و مسائل فردفرد دانش آموزان صورت می گیرد .

23- پيشنهادها و نظرات اعضا مورد توجه قرار مي گيرد.دانش آموزان بايد عقايد خود را بر اساس مشاهدات و تجربيات خود بيان كنند. جهت آگاهي ازبرخي رفتارها واصلاح آنها نياز به اينگونه  نظرات احساس مي شود.ازصندوق انتقادات وپيشنهادها به خوبي وفعالانه استفاده می شود و نظرات سازنده اعمال شود.

24- فعاليت و كارهاي دانش آموزان برجسته را در معرض ديد سايرين قرار می دهد.

25- به دانش آموزان در برقراري ارتباط باجامعه و شناخت آن از طريق فعاليت هاي مختلف كمك مي كند.تهية نقشة جامع شهر و تعيين مناطق خاص،يك گردهمايي ساده با والدين،معلمان و دانش آموزان،دعوت والدين به مشاركت در فعاليت هاي كلاس،استفاده از منابع و امكانات جامعه،دعوت از افراد براي سخنراني و صحبت در مورد كار و فعاليت شان در جامعه،مصاحبه باافراد مسئول،كمك به سازمان ها يي چون شهر داري در انجام كارهايي چون درخت كاري و تزيين خيابان و…،استفاده از كتابخانه شهر و…

26- حقوق برابرمديروزيردستان وهمكاري متقابل نه براساس سلسله مراتب اداري وبرتري افراد برزيردستان.

27- افرادسازمان ومرکزاموزشی، حق دارند بدون هيچگونه پرده پوشي درجريان امورقرارگيرندوبامشكلات درمقام افرادمسئول رويارو شوند.

28- زماني براي بحث وگفتگوي دانش آموزان وسايرين تدارك مي نمايند.

29- چگونگي حل وكاهش مشكلات اجتماعي رادرجلسات مربوط آموزش مي دهندتا مشكلات وتخلفات دانش آموزان كاهش يافته يا حل گردد.

30- مركزياموقعيتي جهت ارائة خدمات پشتيباني به منظورطرح پرسش هاي چهارگزينه اي يا مواردمشابه آن ايجاد می گرددتا درمواقع ضروری به سرعت میزان کارآیی فردیاسیستم مشخص شود .

31- منابع آموزشي ويادگيري مانندكتاب،روزنامه،… به فراواني وآساني دردسترس قراردارد.

32- حساسيت هاي موردنيازومثبت وچگونگی مقابله با انواع منفی آن ، درزندگي شخصي،خانوادگي واجتماعي آموزش داده می شود.

33- براي دانش آموزان ضعيف درسي جهت دستيابي به ميزان تسلط لازم كلاس هاي جبراني تشكيل می شود تافاصله میان یادگیرندگان سریع و کم سرعت وضعیف کاهش یابد.

34- فضاي مطمئن جهت طرح پرسش ها ودريافت پاسخ هاي مناسب ايجاد می گردد.

35- فرصت هايي به منظوردادن حق انتخاب به دانش آموزان ومعلمان فراهم می نمایند

36- ازنظارت هاي ماشيني به شیوه علمي ومثبت استفاده می شود . برای اصلاح فعالیت های آموزشی نه به جهت مچ گرفتن وزیرپاخالی نمودن.               

 امیداست بااجرای مواردیادشده فعالیتهای آموزشی مراکزآموزشیمان  رااستانداردنماییم .

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 22:51  توسط مهناز-ر  | 

+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 22:45  توسط مهناز-ر  | 

توضیحات

بیب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۷ساعت 0:10  توسط مهناز-ر  | 

ویژگیهای تدریس اثر بخش

اثربخش بودن یک تدریس منحصر به شخص معلم نیست٬ بلکه تابعی است از تعامل بین معلم٬ شاگرد و محیط یادگیری ونمودی از مسئولیت های به بار نشسته است.

بنابرین برای بررسی ویژگیهای تدریس اثر بخش باید به سه عامل 1-ویژگیهای معلم 2- ویژگی های دانش آموز 3- شرایط و ویژگی های محیط یادگیری٬  توجه کنیم .

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۸۷ساعت 9:55  توسط مهناز-ر  | 

تعریف

 

 

با توجه به جدول زیرو با ترکیب آنچه برای کارایی و اثر بخشی گفته شد‚ چنین نتیجه میگیریم که کارایی مهم است ولی در تدریس و یادگیری اثر بخشی عامل محوری است.

 

                                   


   اثربخشی و کارایی در تدریس و یادگیری

کارایی درست انجام دادن کارهاست.                        اثر بخشی انجام دادن کارهای

                                                                                  درست است.


 هدف ما :    انجام دادن درست کارهای درست

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 0:5  توسط مهناز-ر  | 

مقایسه دو واژه کارایی و اثر بخشی

دراين وبلاگ می خواهیم ویژگی های آموزش اثربخش را بررسی کنیم.قبل ازپرداختن به اين موضوع،لازم است اصطلاح اثربخشي راتحليل نماييم وبه مقايسه ي آن باواژه ي کارآيي بپردازيم.                            

 درادامه به برخی ازمؤلفه ها، عناصروفرایندهای آموزش مؤثراشاره نموده وآن هاراموردبررسی وتحلیل قرارخواهیم داد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 1:42  توسط مهناز-ر  |